Föreläsning teknik

Teknik är en del av oss och har i alla tider fascinerat människan, viljan att hitta lösningar och förenklingar i vår vardag har alltid drivit människan till utveckling. Behovet av extra hjälp på alla kunskapsnivåer är stort och mer påtagligt än någonsin idag. Vi erbjuder helhets lösningar inom teknik på alla kunskapsnivåer, våra kunder finns i allt från förskolan, lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet och universitet. Vi erbjuder läxhjälp och hemstudier. Där vi även har utformat ett eget material för nå särskolan och likväl gymnasiet och de kunskapsbehov som behövs. Vi jobbar med att alltid ha material och anpassa undervisningen, för att alla ska känna att de utvecklas och når sin personligt uppsatta mål.

Där undervisningen varierar med en teoretisk bas och praktiskt användande. Vi har ett stort eget material för praktisk teknik. Special undervisningen i teknik är tillför att lyfta den enskilda individen till nästa individuella nivån. Där elever och individerna arbetar från sin egna personliga förutsättningar mot sin egna mål, mycket viktigt.

Där vi skräddarsyr och planerar undervisning och studieplan på ett personligt plan. Vi erbjuder utmaningar både i undervisningen och i inlärningen processen, alla behöver utmaningar  för att lära sig, utvecklas, känna tillfredsställelse och nå sin uppsatta mål. Vi bygger vår undervisning på senaste forskning, flerårig arbetserfarenhet, bredda och fördjupade kunskaper, och en flexibel undervisning på en personlig och fördjupande plan. Vi erbjuder läxhjälp, undervisning, konsultation, föreläsningar eller längre samarbeten.

Vi har ett eget praktiskt material anpassad för de med absolut störst behov av extra hjälp. Vi har utvecklat material för nyaanlända, samt har vi jobbat som integrationsansvarig med stor framgång. Där målet varit att integrera och stärka kunskaperna för inkluderas och med framtiden i fokus. Vi har utformat ett arbete för personer med olika och individuella problematiker. Vi har material för särskolan och men även för gymnasiet. För oss är flexibilitet avgörande, där varje individ ska ha sin egna planering och få göra sin egna kunskapsresa inom teknik.

Alla våra kunder har en egen sida antingen klass/grupp sida på utbildningsportalen eller för läxhjälp där sidan är individuell.

Vi planerar för att lyfta de som ska sträva vidare mot högre nivåer, planerar extra hjälp och strukturera special teknik för de som har extra behov med olika anledningar.  Vi skräddarsyr och planerar din undervisning utifrån dina kunskaper. Vi utmanar alla alltid att utvecklas och ta nästa steg.

(www.skolverket.se)

Utmaning och elevernas vardag i teknik enligt skolverkets rapport. “Granskningen visar att många elever uppfattar att det som de lär sig i teknik inte är användbart eller intressant för dem. Vidare uppfattar många elever att undervisningen inte ger tillräcklig utmaning och stimulans. Granskningen har också visat att lärarna i flera fall missar tillfällen att knyta an sin undervisning till elevernas vardag och till det omgivande samhället. Det framgår också att lärarna i alltför låg grad utgår från elevernas förkunskaper, erfarenheter och intressen då de planerar teknikundervisningen. Vidare framkommer att eleverna ofta inte är delaktiga i sitt eget lärande. Läraren tydliggör sällan vad eleverna kan och vad de ska lära sig. Dessa omständigheter medför att eleverna får ett för lågt inflytande över teknikundervisningen och över sitt lärande. Sammantaget kan konstateras att eleverna alltför sällan får möta en undervisning som är relevant för dem. Det påverkar troligen elevernas intresse för teknikämnet och för teknik i allmänhet. Särskilt bekymmersamt är resultatet att flickornas intresse sjunker så drastiskt. Granskningen visar att många lärare känner sig osäkra på kursplanen samt de förhållningssätt och metoder som är utmärkande för teknikämnet och som medför ett effektivt lärande i teknik. Det gäller både lärare med behörighet att undervisa i ämnet och de som saknar en sådan behörighet. Eleverna ges dock alltför sällan möjlighet till teoretisk förankring eller diskussion och reflektion i samband med det praktiska arbetet, trots att skolbesöken visat att det i många klassrum finns en lugn och trygg lärandemiljö som skulle kunna möjliggöra detta. Det leder till ett oreflekterat görande och till att eleverna inte vet vad de ska lära sig av de praktiska momenten. Eleverna får också i alltför hög grad styrda uppgifter som ska utmynna i en och samma lösning. Det gynnar inte utvecklingen av elevernas problemlösningsförmåga och kreativitet.

.