TEKNIK

Våra utbildningstjänster är ämnes specifika och kan inte på något sätt jämföras med övrig undervisning. Våra utbildningstjänster har egna kursplaner för att säkerställa de lagliga och nationella kunskapsmålen.

Teknik är en del av oss och har i alla tider fascinerat människan, viljan att hitta lösningar och förenklingar i vår vardag har alltid drivit människan till utveckling. Behovet av extra hjälp på alla kunskapsnivåer är stort och mer påtagligt än någonsin idag. Vi erbjuder helhets lösningar inom teknik på alla kunskapsnivåer, våra kunder finns i allt från förskolan, lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet och universitet. Vi erbjuder läxhjälp och hemstudier. Där vi även har utformat ett eget material för nå särskolan och likväl gymnasiet och de kunskapsbehov som behövs. Vi jobbar med att alltid ha material och anpassa undervisningen, för att alla ska känna att de utvecklas och når sin personligt uppsatta mål.

Där undervisningen varierar med en teoretisk bas och praktiskt användande. Vi har ett stort eget material för praktisk teknik. Special undervisningen i teknik är tillför att lyfta den enskilda individen till nästa individuella nivån. Där elever och individerna arbetar från sin egna personliga förutsättningar mot sin egna mål, mycket viktigt.

Där vi skräddarsyr och planerar undervisning och studieplan på ett personligt plan. Vi erbjuder utmaningar både i undervisningen och i inlärningen processen, alla behöver utmaningar  för att lära sig, utvecklas, känna tillfredsställelse och nå sin uppsatta mål. Vi bygger vår undervisning på senaste forskning, flerårig arbetserfarenhet, bredda och fördjupade kunskaper, och en flexibel undervisning på en personlig och fördjupande plan. Vi erbjuder läxhjälp, undervisning, konsultation, föreläsningar eller längre samarbeten.

Undervisningen bygger på pedagogiska ämnes kunskap, bredda och fördjupande ämnes kunskapen. Där undervisning är uppbyggd och planerad efter kursplan och de centrala styrdokument. Vår teknik undervisning bygger på teoretisk och praktiskt undervisning. Där  undervisningen fördjupar sig inom områdena tekniska lösningar, framtida tekniska lösningar,  programmering, konstruktioner, ritningar, teknik-miljö, ett hållbart samhälle och där vår målsättning är att stimulera den enskilda individen till egna lärande med egna lösningar. Varje elev ska motiveras till ett livslångt lärande som är lösnings orienterat och bjuder in samtliga elever att ta ansvar för sitt personliga lärande.

Den teknikundervisning som staten ger till eleverna i kursplanen infrias inte. Granskningen visar att lärarnas kunskap om kursplanen är för låg. Skolor och lärare har av olika anledningar svårt att erbjuda en undervisning där eleverna får förutsättningar att utveckla de förmågor i teknik som anges i kursplanen. Ibland planeras och genomförs inte heller undervisningen utifrån det centrala innehållet i kursplanen, trots att det är ett obligatoriskt innehåll.

En siffra som brukar nämnas är att det kommer saknas 50 000 ingenjörer i Sverige år 2030. En av lösningarna är att fler unga ska välja en teknisk yrkesbana, och då helst inte för att de måste utan för att de vill. Här har skolan en självklar roll, och teknik är ett skolämne med egen kursplan sedan 20 år. Men det ser mörkt ut, där skolan behandlar teknikämnet som ett “ont måste”. I skolan saknar teknikämnet oftast både scheman och timplaner. vilket leder till att nästan ingen vill utbilda sig till tekniklärare och i förlängningen är resultatet att varannan av dem som är verksamma saknar behörighet.

(www.skolverket.se)

Granskningen visar att många elever uppfattar att det som de lär sig i teknik inte är användbart eller intressant för dem. Vidare uppfattar många elever att undervisningen inte ger tillräcklig utmaning och stimulans. Granskningen har också visat att lärarna i flera fall missar tillfällen att knyta an sin undervisning till elevernas vardag och till det omgivande samhället. Det framgår också att lärarna i alltför låg grad utgår från elevernas förkunskaper, erfarenheter och intressen då de planerar teknikundervisningen. Vidare framkommer att eleverna ofta inte är delaktiga i sitt eget lärande. Läraren tydliggör sällan vad eleverna kan och vad de ska lära sig. Dessa omständigheter medför att eleverna får ett för lågt inflytande över teknikundervisningen och över sitt lärande. Sammantaget kan konstateras att eleverna alltför sällan får möta en undervisning som är relevant för dem. Det påverkar troligen elevernas intresse för teknikämnet och för teknik i allmänhet. Särskilt bekymmersamt är resultatet att flickornas intresse sjunker så drastiskt. Granskningen visar att många lärare känner sig osäkra på kursplanen samt de förhållningssätt och metoder som är utmärkande för teknikämnet och som medför ett effektivt lärande i teknik. Det gäller både lärare med behörighet att undervisa i ämnet och de som saknar en sådan behörighet. Eleverna ges dock alltför sällan möjlighet till teoretisk förankring eller diskussion och reflektion i samband med det praktiska arbetet, trots att skolbesöken visat att det i många klassrum finns en lugn och trygg lärandemiljö som skulle kunna möjliggöra detta. Det leder till ett oreflekterat görande och till att eleverna inte vet vad de ska lära sig av de praktiska momenten. Eleverna får också i alltför hög grad styrda uppgifter som ska utmynna i en och samma lösning. Det gynnar inte utvecklingen av elevernas problemlösningsförmåga och kreativitet.