Skatterätt-, m.m.

Associationsrätt, skatterätt, förvaltningsrätt, internationellrätt

Syfte

Kursens syfte är:

 • att utgöra grund för vidare studier i ämnet juridik samt
 • att studenten skall bli förtrogen med den juridiska terminologin och få en grundläggande kunskap om gällande rättsregler på de områden som behandlas på kursen

Lärandemål

Kunskap och förståelse.

 • Vid examinationen skall studenten kunna definiera ett juridiskt problem och härleda det till vilket område inom juridiken det hör med hjälp av vid examinationstillfället gällande rättsregler.
 • Studenten skall även kunna definiera och förklara centrala begrepp inom juridiken.

Färdighet och förmåga.

 • Studenten skall vid examinationen självständigt kunna analysera juridiska problem med utgångspunkt av vid examinationstillfället gällande rättsregler.
 • Vid examinationstillfället skall studenten även visa teoretiska färdigheter inom aktuellt juridikens område.

Värderingsförmåga och förhållningssätt.

 • Studenten skall vid examinationen kunna lämna en motiverad slutledning på ett juridiskt problem med beaktande av vid examinationstillfället tillämplig rättsregel.

Innehåll

 • Kursen inleds med allmän rättslära som omfattar genomgång av olika rättsregler, rättskällor, juridiska begrepp och rättsstrukturer samt övningar i rättsvetenskaplig teknik.
 • Terminen består av ett sammanhängande tema i skatterätt, associationsrätt/bolagsrätt, förvaltningsrätt och inter­nationell rätt (folkrätt, EU-rätt och internationell privaträtt)
 • I övrigt är kursen inriktad på grundläggande regler och allmänna principer.

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas studenten:

 • Känna till och kunna beskriva grundläggande rättsregler för rättsområden som skatterätt, associationsrätt/bolagsrätt, förvaltningsrätt och inter­nationell rätt (folkrätt, EU-rätt och internationell privaträtt)
 • På ett förståeligt sätt kunna utbyta kunskaper även med personer som saknar specialkunskaper inom området.
 • Veta hur och var man inhämtar information om nya rättsregler, praxis och lagtolkning

Examination

Skriftlig tentamen.

 • Varje termin avslutas med skriftlig tentamen.

Termins uppgift/PM

 • Varje termin avslutas med ett skriftlig uppgift om 4000 ord inom aktuellt område

Bedömning

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A – E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

 • Författare/red: Hemström, Carl.; Giertz, M, Titel: Bolag – föreningar – stiftelser: en introduktion. Upplaga: Senaste upplagan, Förlag: Norstedts juridik
 • Författare/red: Zetterström, Stefan, Titel: Offentlig rätt. Upplaga: Senaste upplagan, Förlag: Liber
 • Författare/red: Zetterström, Stefan, Titel: Övningsbok till Offentlig rätt. Upplaga: Senaste upplagan, Förlag: Liber
 • Författare/red: Nilsson Mattias , Lundberg Jenny,Titel: Europarätten – En introduktion till EU-rätten och Europakonventionen, Förlag: jure
 • Författare/red: Nerep Erik, Wiweka Warnling-Nerep, Titel: Marknad & Myndigheter – Förvaltningsrätt i ett näringsrättsligt perspektiv., Upplaga: Senaste upplagan, Förlag: Norstedts Juridik
 • Författare/red: Melz Peter, Kristoffersson Eleonor, Titel: Mervärdesskatt, Förlag: iUSTUS
 • Författare/red: Melin Stefan, Titel: Juridiska begrepp Upplaga: Senaste upplagan, Förlag: iUSTUS förlag
 • Författare/red: Jensen Ulf, Rylander Staffan, Per Henrik Lindblom, Titel: Att skriva juridik-Regler och råd: Senaste upplagan, Förlag: iUSTUS förlag
 • Författare/red: Forssman Magnus, Titel: Företagsöverlåtelser: Senaste upplagan, Förlag: Norstedts Juridik
 • Författare/red: Leijonhufvud Madeleine, Wennberg Suzanne, Titel: Brott & Straff – i I Affärslivet: Senaste upplagan, Förlag: iUSTUS förlag
 • Författare/red: Heuman Lars, Titel: Specialprocess – utsökning och konkurs: Senaste upplagan, Förlag: Norstedts Juridik
 • Författare/red: Sandström Torsten, Titel: svensk aktiebolagsrätt: Senaste upplagan, Förlag: Norstedts Juridik