Grundläggande Juridik

Syfte

Kursens syfte är:

 • att utgöra grund för vidare studier i ämnet juridik samt
 • att studenten skall bli förtrogen med den juridiska terminologin och få en grundläggande kunskap om gällande rättsregler på de områden som behandlas på kursen

Lärandemål

Kunskap och förståelse.

 • Vid examinationen skall studenten kunna definiera ett juridiskt problem och härleda det till vilket område inom juridiken det hör med hjälp av vid examinationstillfället gällande rättsregler.
 • Studenten skall även kunna definiera och förklara centrala begrepp inom juridiken.

Färdighet och förmåga.

 • Studenten skall vid examinationen självständigt kunna analysera juridiska problem med utgångspunkt av vid examinationstillfället gällande rättsregler.
 • Vid examinationstillfället skall studenten även visa teoretiska färdigheter inom aktuellt juridikens område.

Värderingsförmåga och förhållningssätt.

 • Studenten skall vid examinationen kunna lämna en motiverad slutledning på ett juridiskt problem med beaktande av vid examinationstillfället tillämplig rättsregel.

Innehåll

 • Kursen inleds med allmän rättslära som omfattar genomgång av olika rättsregler, rättskällor, juridiska begrepp och rättsstrukturer samt övningar i rättsvetenskaplig teknik.
 • Terminen består av grundläggande juridiska metoder, statsrätt och konstitutionell EU-rätt. Terminen består av övning i teknik och metod vid juridisk problemlösning och träning i muntlig och skriftlig framställning och argumentation. Grundläggande process rätt. Praktisk och verklig processrätt.
 • I övrigt är kursen inriktad på grundläggande regler och allmänna principer

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas studenten:

 • Känna till och kunna beskriva grundläggande rättsregler rättsområden som personrätt, avtalsrätt, köprätt, fordringsrätt, skadeståndsrätt, arbetsrätt, associationsrätt, immaterialrätt, marknadsrätt samt EG-rätt.
 • Förstå hur reglerna på de olika rättsområdena förhåller sig till varandra
 • På ett förståeligt sätt kunna utbyta kunskaper även med personer som saknar specialkunskaper inom området.
 • Veta hur och var man inhämtar information om nya rättsregler, praxis och lagtolkning

Arbetsformer

 • Föreläsningar ca 24 timmar, seminarier ca 24 timmar, samt självstudietid ca 152 timmar. Arbete 3 dagar i veckan

Examination

Skriftlig tentamen.

 • Varje termin avslutas med skriftlig tentamen.

Termins uppgift/PM

 • Varje termin avslutas med ett skriftlig uppgift om 4000 ord inom aktuellt område

Bedömning

 • På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A – E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

 • Titel: Sveriges Rikes Lag. Upplaga: Helst i senaste upplaga. Förlag: Norsteds Juridik, Författare/red: Hemström, Carl.; Giertz, M.
 • Titel: Bolag – föreningar – stiftelser: en introduktion. Upplaga: Senaste upplagan, Förlag: Norstedts juridik, Författare/red: Ramberg, Christina m fl.
 • Titel: Malmströms civilrätt. Upplaga: Senaste upplagan, Förlag: Liber
 • Författare/red: Zetterström, Stefan, Titel: Offentlig rätt. Upplaga: Senaste upplagan, Förlag: Liber
 • Författare/red: Zetterström, Stefan, Titel: Övningsbok Civilrätt. Upplaga: Senaste upplagan, Förlag: Liber
 • Författare/red: Zetterström, Stefan, Titel: Övningsbok till Offentlig rätt. Upplaga: Senaste upplagan, Förlag: Liber
 • Författare/red: Agell, A., Malmström, Å, Titel: Civilrätt., Förlag: Liber Ekonomi
 • Författare/red: Nordell, P. J., Titel: Marknadsrätten – en introduktion, Förlag: Norstedts Juridi.
 • Författare/red: Melin Stefan
 • Titel: Juridiska begrepp Upplaga: Senaste upplagan, Förlag: iUSTUS förlag
 • Författare/red: Jensen Ulf, Rylander Staffan, Per Henrik Lindblom, Titel: Att skriva juridik-Regler och råd: Senaste upplagan, Förlag: iUSTUS förlag