Civilrätt/Offentligrätt

Syfte

Kursens syfte är:

 • att utgöra grund för vidare studier i ämnet juridik samt
 • att studenten skall bli förtrogen med den juridiska terminologin och få en grundläggande kunskap om gällande rättsregler på de områden som behandlas på kursen

Lärandemål

Kunskap och förståelse.

 • Vid examinationen skall studenten kunna definiera ett juridiskt problem och härleda det till vilket område inom juridiken det hör med hjälp av vid examinationstillfället gällande rättsregler.
 • Studenten skall även kunna definiera och förklara centrala begrepp inom juridiken.

Färdighet och förmåga.

 • Studenten skall vid examinationen självständigt kunna analysera juridiska problem med utgångspunkt av vid examinationstillfället gällande rättsregler.
 • Vid examinationstillfället skall studenten även visa teoretiska färdigheter inom aktuellt juridikens område.

Värderingsförmåga och förhållningssätt.

 • Studenten skall vid examinationen kunna lämna en motiverad slutledning på ett juridiskt problem med beaktande av vid examinationstillfället tillämplig rättsregel.

Innehåll

 • Kursen inleds med allmän rättslära som omfattar genomgång av olika rättsregler, rättskällor, juridiska begrepp och rättsstrukturer samt övningar i rättsvetenskaplig teknik.
 • Terminen består av ett sammanhängande civilrätts tema med en avslutande tentamen varje termin. Terminen består av avtalsrätt, kontraktsrätt, skuldebrevsrätt, skadeståndsrätt, arbetsrätt, sakrätt med materiell konkurs- och utsökningsrätt, immaterialrätt och familjerätt. Praktisk och verklig processrätt.
 • I övrigt är kursen inriktad på grundläggande regler och allmänna principer.

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs förväntas studenten:

 • Känna till och kunna beskriva grundläggande rättsregler för rättsområden som avtalsrätt, kontraktsrätt, skuldebrevsrätt, skadeståndsrätt, arbetsrätt, sakrätt med materiell konkurs- och utsökningsrätt, immaterialrätt och familjerätt.
 • Förstå hur reglerna på de olika rättsområdena förhåller sig till varandra
 • På ett förståeligt sätt kunna utbyta kunskaper även med personer som saknar specialkunskaper inom området.
 • Veta hur och var man inhämtar information om nya rättsregler, praxis och lagtolkning

Examination

Skriftlig tentamen.

 • Varje termin avslutas med skriftlig tentamen.

Termins uppgift/PM

 • Varje termin avslutas med ett skriftlig uppgift om 4000 ord inom aktuellt område

Bedömning

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A – E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

 • Titel: Sveriges Rikes Lag. Upplaga: Helst i senaste upplaga., Förlag: Norsteds Juridik
 • Författare/red: Ramberg, Christina m fl., Titel: Malmströms civilrätt. Upplaga: Senaste upplagan, Förlag: Liber
 • Författare/red: Zetterström, Stefan, Titel: Övningsbok Civilrätt. Upplaga: Senaste upplagan, Förlag: Liber
 • Författare/red: Agell, A., Malmström, Å, Titel: Civilrätt., Förlag: Liber Ekonomi
 • Författare/red: Nordell, P. J., Titel: Marknadsrätten – en introduktion., Förlag: Norstedts Juridik
 • Författare/red: Ramberg, Christina m fl., Titel: Avtalsrätten-En introduktion. Upplaga: Senaste upplagan, Förlag: Norstedts Juridik
 • Författare/red: Melin Stefan, Titel: Juridiska begrepp Upplaga: Senaste upplagan, Förlag: iUSTUS förlag
 • Författare/red: Jensen Ulf, Rylander Staffan, Per Henrik Lindblom, Titel: Att skriva juridik-Regler och råd: Senaste upplagan, Förlag: iUSTUS förlag
 • Författare/red: Millqvist Göran, Titel: Sakrättens grunder – En lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom: Senaste upplagan, Förlag: Norstedts Juridik
 • Författare/red: Mellqvist Mikael, Persson Ingemar, Titel: Fordran & Skuld: Senaste upplagan, Förlag: iUSTUS förlag