Bibliotek Specialpedagogik

Specialpedagogik

Aktuella styrdokument: läroplan, kursplaner, skollag mm. http://www.skolverket.se

A

 • Ahlberg, A. (2015). Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik: att bygga broar. 2 uppl. Stockholm: Liber.
 • Assarson, I. (2009). Utmaningar i en skola för alla: Några filosofiska trådar. Stockholm: Liber. Backman, J. (2015). Rapporter och uppsatser. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur. (223 s).
 • Andreasson, Ingela & Carlsson Asplund, Maj (2009), Elevdokumentation – om textpraktiker i skolans värld. Stockholm: Liber AB (149 s).
 • Andershed, H & Andershed, A (2005), Normbrytande beteende i barndomen. Vad säger forskningen?. Stockholm: Gothia (298 s). Kan bytas ut mot annan relevant litteratur som behandlar utvecklingspsykologi och NPS. Förslag; Thernlund, G. (Red.) (2013). ADHD och Autism i ett livsperspektiv. Lund: Studentlitteratur.
 • Asp-Onsjö, Lisa (2008), Åtgärdsprogram i praktiken: Att arbeta med elevdokumentation i skolan. Lund: Studentlitteratur (155 s).
 • Asp-Onsjö, L (2011), Dokumentation, styrning och kontroll i den svenska skolan. Educare, 7 (2), 39–56..
 • Asp-Onsjö, L (2012), Elevdokumentation, föräldrainflytande och motstånd i den svenska skolan. Utbildning och demokrati, 21 (3), 71–90.
 • Aspelin, Jonas (red.) (2013), Relationell specialpedagogik: i teori och praktik. Kristianstad: Kristianstad University Press (194 s).

B

 • Barrow, Thomas & Östlund, Daniel (red) (2012). Bildning för alla! En pedagogisk utmaning. Kristianstad: Kristianstad University Press. (247 s).
 • Bruce, B. (2016). Specialpedagogik i professionellt lärarskap: synsätt och förhållningssätt. (1 uppl.) Malmö: Gleerups.
 • Backman, J. (2015). Rapporter och uppsatser. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.
 • Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2 uppl.). Malmö: Liber.
 • Backman, Jarl (2015), Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur (223 s).
 • Björndal, Cato R. P (2005), Det värderande ögat. Observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning. Stockholm: Liber (149 s).
 • Bruce, Barbro, Rubin, Maria, Åkerman, Roger & Thimgren, Pia (2016), Specialpedagogik i professionellt lärarskap: Synsätt och förhållningssätt. Malmö: Gleerups (168 s).
 • Bryman, Alan (2011), Samhällsvetenskapliga metoder. 2 upplagan. Malmö: Liber ekonomi (690 s).

G

 • Göransson, K., Lindqvist, G., Klang, N., Magnusson, G. & Nilholm, C. (2015). Speciella yrken? Specialpedagogers och speciallärares arbete och utbildning. En enkätstudie. Forskningsrapport 2015:13. Karlstad: Karlstad University Studies. http://www.diva- portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A784444&dswid=130
 • Gadler, U. (2011), En skola för alla – gäller det alla?: Statliga styrdokuments betydelse för skolans verksamhet. Doctoral Thesis. Växjö, Kalmar: Linnéus university press. http://lnu.diva- portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A412729&dswid=3658
 • Grahm, Catarina (2014), Att bli en skolelev – en diskursanalytisk studie om meningsskapande av barn i behov av särskilt stöd i elevhälsan. Anmärkning: Masteruppsats. Jönköping.
 • Helldin, Rolf, Sahlin, Birgitta (2010), Etik i specialpedagogisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur (219 s).
 • Hjörne, E., Säljö, R. (2013), Att platsa i en skola för alla: elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag (182 s).

K

 • Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun. 2 upplagan. Lund: Studentlitteratur (370 s).
 • Kutscher, Martin L (2010), Barn med överlappande diagnoser: ADHD, inlärningssvårigheter, Asperger, Tourette, bipolär sjukdom med flera. Stockholm: Natur & Kultur (272 s).

L

 • Lindqvist, G. (2013). Who should do What to Whom?: Occupational Groups ́ Views on Special Needs.(Doctoral dissertation). Jönköping: School of Education and Communication.
 • Lutz, K. (2013). Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola: möte med det som inte anses lagom. Stockholm: Liber.

N

 • Nilholm, C. & Göransson, K. (2014). Forskningen om inkludering – en SMART översikt. I L. Almqvist, K. Göransson, J. Malmqvist & C. Nilholm (Red.), Tre forskningsöversikter inom området specialpedagogik/inkludering (s. 180-210). Stockholm: Vetenskapsrådet.https://publikationer.vr.se/produkt/tre-forskningsoversikter-inom-omradet- specialpedagogikinkludering
 • Nilholm, C. (2015). Speciella yrken? Specialpedagogers och speciallärares arbete och utbildning. En enkätstudie. Forskningsrapport 2015:13. Karlstad: Karlstad University Studies. http://www.diva- portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A784444&dswid=130

O

 • Olivestam, Carl & Ott, Aadu (2010), När hjärnan får bestämma: Om undervisning och lärande, inflytelserika didaktiska traditioner, nyorienterande neurodidaktik. Stockholm: Remus förlag (142 s).

P

 • Palla, L. (2011). Med blicken på barnet: Om olikheter inom förskolans diskursiva praktik. Malmö: Studies in Educational Science No. 63.
 • Phillips, D. C. & Soltis, Jonas F. (2010), Perspektiv på lärande. Stockholm: Norstedt (190 s).

S

T

 • Tanner, M. (2009). Från en skola för alla till en skola för varje. Karlstad: Karlstads universitets Pedagogiska Tidskrift, årgång 5, nr 1. http://www.diva- portal.org/smash/get/diva2:407189/FULLTEXT01.pdf (pdf)
 • Tetler, Susan (red.) (2015), Från idé till praxis: vägar till inkluderande lärmiljöer i tolv svenska kommuner. Forskarnas rapport 2015:2.. Stockholm: Ifous (136 s). http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:906783

U

 • UNICEF Sverige (2009). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. Stockholm: UNICEF Sverige.

V

 • von Ahlefeld Nisser, D. (2014). Specialpedagogers och speciallärares olika roller och uppdrag: skilda föreställningar möts och möter en pedagogisk praktik. Nordic Studies in Education, 34(4), 246-264.

Litteratur moment 2

 • Aktuella styrdokument: läroplan, kursplaner mm. http://www.skolverket.se
 • Andreasson, Ingela & Carlsson Asplund, Maj (2009), Elevdokumentation – om textpraktiker i skolans värld. Stockholm: Liber AB (149 s).
 • Andershed, H & Andershed, A (2005), Normbrytande beteende i barndomen. Vad säger forskningen?. Stockholm: Gothia (298 s). Kan bytas ut mot annan relevant litteratur som behandlar utvecklingspsykologi och NPS. Förslag; Thernlund, G. (Red.) (2013). ADHD och Autism i ett livsperspektiv. Lund: Studentlitteratur.
 • Asp-Onsjö, Lisa (2008), Åtgärdsprogram i praktiken: Att arbeta med elevdokumentation i skolan. Lund: Studentlitteratur (155 s).

Alternativt.

 • Asp-Onsjö, L (2011), Dokumentation, styrning och kontroll i den svenska skolan. Educare, 7 (2), 39–56..

Alternativt.

 • Asp-Onsjö, L (2012), Elevdokumentation, föräldrainflytande och motstånd i den svenska skolan. Utbildning och demokrati, 21 (3), 71–90.
 • Aspelin, Jonas (red.) (2013), Relationell specialpedagogik: i teori och praktik. Kristianstad: Kristianstad University Press (194 s).
 • Backman, Jarl (2015), Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur (223 s).
 • Björndal, Cato R. P (2005), Det värderande ögat. Observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning. Stockholm: Liber (149 s).
 • Bruce, Barbro, Rubin, Maria, Åkerman, Roger & Thimgren, Pia (2016), Specialpedagogik i professionellt lärarskap: Synsätt och förhållningssätt. Malmö: Gleerups (168 s).
 • Bryman, Alan (2011), Samhällsvetenskapliga metoder. 2 upplagan. Malmö: Liber ekonomi (690 s).
 • Grahm, Catarina (2014), Att bli en skolelev – en diskursanalytisk studie om meningsskapande av barn i behov av särskilt stöd i elevhälsan. Anmärkning: Masteruppsats. Jönköping.
 • Helldin, Rolf, Sahlin, Birgitta (2010), Etik i specialpedagogisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur (219 s).
 • Hjörne, E., Säljö, R. (2013), Att platsa i en skola för alla: elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag (182 s).
 • Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun. 2 upplagan. Lund: Studentlitteratur (370 s).
 • Kutscher, Martin L (2010), Barn med överlappande diagnoser: ADHD, inlärningssvårigheter, Asperger, Tourette, bipolär sjukdom med flera. Stockholm: Natur & Kultur (272 s).
 • Olivestam, Carl & Ott, Aadu (2010), När hjärnan får bestämma: Om undervisning och lärande, inflytelserika didaktiska traditioner, nyorienterande neurodidaktik. Stockholm: Remus förlag (142 s).
 • Phillips, D. C. & Soltis, Jonas F. (2010), Perspektiv på lärande. Stockholm: Norstedt (190 s).
 • Skolverket (2014), Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Stockholm: Skolverket
 • Socialdepartementet (2008), FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder. (100 s). http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/19/18/516a2b36.pdf
 • Säljö, Roger (2015), Lärande: en introduktion till perspektiv och metaforer. Gleerups (176 s).
 • Tetler, Susan (red.) (2015), Från idé till praxis: vägar till inkluderande lärmiljöer i tolv svenska kommuner. Forskarnas rapport 2015:2.. Stockholm: Ifous (136 s). http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:906783
 • Studenterna väljer 3-4 artiklar efter intresse. http://www.internationaljournalofspecialeducation.com/articles.cfm?y=2012&v=27&n=1

 

 

Litteratur:

http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:144488/FULLTEXT01.pdf

alternativt

Östergren, Rickard (2013), Mathematical Learning Disability : Cognitive Conditions, Development and Predictions. Linköping : Linköping University Electronic Presshttp://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:643390/FULLTEXT02.pdf

 • Zentall, Sydney S. (2007). Math Performance of students with ADHD: Cognitive and Behavioral Contributors and Interventions. I Daniel. B. Berc & Michéle M. M. Mazzocco (red), Why is Math so hard for some children? (Tillhandahålles av kursens lärare)